A- A A+

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi

Urząd Miasta Piechowice informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych jeżeli nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub zainstalowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściwa gospodarka ściekami komunalnymi polega na zlecaniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie Burmistrza Miasta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Na właścicielu nieruchomości spoczywają następujące obowiązki:

  • niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,
  • zakazuje się wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki,
  • sprawdzenia szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki, aby ścieki nie wyciekały ze zbiornika do gruntu,
  • zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną,
  • regularny odbiór ścieków, zgodnie z umową

Zlecając odbiór ścieków zlecający zobowiązany jest do żądania pokwitowania za świadczoną usługę, a wykonujący usługę zobowiązany jest wystawić odpowiedni dokument zaraz po wykonanej usłudze. Zarówno władający nieruchomością jak też wykonujący usługę mają obowiązek legitymowania się dokumentami tj. pokwitowaniem przyjęcia kwoty pieniężnej za usługę oraz wystawioną na podstawie tego dokumentu fakturą VAT.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piechowice (Uchwała nr. 90/XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada 2019r.) w części dotyczącej opróżniania zbiorników określa, że nieczystości ciekłe muszą być usuwane z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika, lecz nie rzadziej niż jeden raz na 3 miesiące, a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków raz na 6 miesięcy.

W związku z licznymi nieprawidłościami oraz skargami na wylewanie nieczystości ciekłych w miejscach niedozwolonych na terenie naszego miasta będą przeprowadzane kontrole w tym przedmiocie. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Referat Nieruchomości, Geodezji

i Ochrony ŚrodowiskaReklamy:
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.